kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kobi Ve Kümelenme Destekleri

Kümelendik Platformu

Ekonomi Bakanlığı; Türkiye ihracatının hedeflenen seviyelere ulaşması, ihracatımızdaki katma değerli ürünlerin oranının artması, farklı coğrafyalarda ve yeni hedef pazarlarda büyüme sağlanması amacıyla küresel değer zincirleri içerisinde yer alan tüm ülkelerle hem işbirliği yapabilen hem de rekabet edebilen Türk firmalarının geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Ekonomi Bakanlığı’nın öngördüğü bu hedeflere ulaşılmasında İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı tarafından uygulanan “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”nin de katkı sağlaması beklenmektedir.

“KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”; rekabet gücü taşıyan sektörlerin geliştirilerek ulusal kümelenme politikasına temel oluşturması ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak rekabetçi yapının geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla 2007-2009 döneminde uygulanan “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi”’nin devamı niteliğindedir.

Ayrıca KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) ile kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliğinin başlatılması amaçlanmaktadır. Böylece firmaların; ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde planlı ve programlı bir şekilde ihracat stratejilerini geliştirmeleri özendirilmektedir.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI tarafından uygulanmaktadır.

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme,

b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme,

c) verimlilik ve

d) yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklenecektir.

Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme Faaliyet Grubu:

·         Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması

·         Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi

·         Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu

·         Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi

·         Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar

·         Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar

·         Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı

·         Lobi ve tanıtım faaliyetleri

·         Yatırım promosyonu

·         Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri

·         Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.

·         Kümeye ilişkin temel analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)

·         Kümeye ilişkin sofistike analizlerin yapılması

·         Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması

·         Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyet Grubu

·         Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme

·         Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik)

·         İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme

·         Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar

·         Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar

·         Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar

·         Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları

·         Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması

·         Stratejik bilgi kaynaklarına erişim

Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar Faaliyet Grubu

·         Tedarikçi geliştirme programları uygulanması

·         Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması

·         Ortak kullanım depolarının kurulması

·         Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar

·         Üniversite - Sanayi İşbirliği Programları

·         Enerji verimliliği programları

·         Yenilenebilir enerji programları

·         Test/analiz laboratuvarının kurulması

·         Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması

·         Endüstriyel ortak yaşam

·         Ortak ulaşım, vardiya planlama

·         Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu

Kategori 4: Yenilik Faaliyet Grubu

·         Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması

·         Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı

·         Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması

·         Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyonvb.) platformlarının kurulması

·         Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması

·         Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları

·         Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması

·         Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar

Destek Süresi

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

DESTEK MİKTARI

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.