kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Uluslararası Marka Tescili

               

               Yakın tarih bilimsel ve teknolojik düzeyde büyük gelişmelerin yaşanmasına , yeni pazarların oluşmasına ve yaşam alışkanlıkları ile ticaretin kuralları başta olmak üzere bütün kuralların hızla değiştiğine şahitlik etmiştir. Günümüzde de bu büyük  değişim  hızla devam etmektedir.  Küresel ve bölgesel entegrasyon sınırları kaldırmış ve gerçek anlamda dünyayı küçük bir köy haline çevirmiştir. İnternet ve bilgi teknolojilerinin bütün dünyada hızla yayılması iletişim imkanlarını büyük oranda kolaylaştırmış; doğal olarak ticaret çok geniş bir alana yayılarak derinlik kazanmıştır.

Ülkemiz adına da sevindirici olan gelişmeler yaşanmakta küçük ve orta boy işletmelerimiz de uluslararası ticarette yerini almaktadırlar. Bir çok işletmemiz  değişik ülkelere çok değişik kalemlerde ihracat yapmakta ve ülkemize döviz kazandırmaktadır.  Bu değişimler ister istemez büyüme sürecinde bazı gereklilikleri de beraberinde getirmektedir. Bu gerekliliklerden bir tanesi uluslararası marka tescil yaptırılmasıdır.  İhracatı yapılan malların ürün kimliği olan markalar ilgili ülkede koruma altına alınmazlarsa başka kişiler tarafından markaların tescil edilerek ticaretlerinin sekteye uğratılması tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu nedenle ihracat yapılmadan önce ilgili ülkelerde markaların tescilinin yapılması büyüme süreçlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracaklardır.

Genel olarak girişimcilerimizin Avrupa birliği üye ülkelerinde veya dünya ticaret örgütüne üye ülkelerde markaların otomatik olarak korunduğu gibi bir algı son derece yanlıştır. Bu ülkelerde karşılıklılık ilkesi gereği markaların koruma altına alınması hakkımız olup markalar diğer ülkelerde otomatik olarak korunmamaktadır. Bir sınai mülkiyet hakkı olan Markalar ulusal sınırlarla çevreli bir etkiye sahiptir. Mülkiyeti edinilen markanın varlığı ulusal kanunlar  tarafından sağlanan korumaya dayanır. Ulusal kanunlarla sağlanan koruma ulusal çerçeve ile sınırlıdır. Ticaretin küreselleştiği , mal ve hizmetlerin yurt dışına sunulabildiği günümüzde ; mal ve hizmetlerini diğer ülkelerde isteyen girişimcilerin ilgili ülkelerde markalarını tescil ettirmeleri ve bunu düşük maliyetlerle yapabilmeleri önem arz eden bir konudur.  Bu ihtiyaçtan dolayı Paris Sözleşmesi ile Uluslararası Marka Sistemi oluşturulmuştur.  Markaların uluslararası tescili

-          İlgili ülkede ulusal tescil

-          Avrupa Birliği markası

-          Madrid Sistemi çerçevesinde Uluslararası Marka Tescili

İşletmelerin ihtiyaçları ve büyüme hedefleri çerçevesinde ilgili sistem tercihi yapılarak uluslararası marka tescili yapılmalıdır.