kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Ticarileştirme Ve Patent Borsası

Fikri mülkiyet dünyamıza yeni bir olgu giriyor ; “Patent Borsası”. Patentlerin ticarileştirilmesinde fevkalade önemli bir rol oynayacağını ümit ettiğimiz Patent Borsasının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Ülkemiz inovasyonlar , yeni fikirler, yeni buluşlar ve mucitler bakımından çok zengin bir ülke. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık beyin vurguladığı gibi ;yeni kurulacak Fikri Mülkiyet Borsasıyla patentlerin ticarileşmesi açısından çok iyi sonuçlar oluşturacak. Şimdiye kadar oluşturulan Patentlerin arzu edildiği oranda ticarileştirme sürecine dahil edilememesine karşılık Patent Borsası önemli bir çözüm üretecek. Ar-Ge Reform Paketi , Teknoloji Transfer Platformu ve Teknoloji Transfer Ofisi ( TTO ) ile desteklenecek Patent Borsası ticarileştirme süreciyle büyük oranda katma değer oluşumuna ve Patent Tescil Belgesi ile mülkiyeti elde edilmiş buluşların sanayide yaygınlaşmasına imkan verecek.

 

Ar-Ge Reform Paketinde

 

-       Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden        yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.

  

-       Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması.

 

-       Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az  Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.

 

-       Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.

 

-       Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.

 

-       Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.

 

-       Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.

 

-       Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.

 

-       Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi.     

 

-       Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimize verdiğimiz 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteğinin, proje niteliğine göre  500.000 TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması.

 

-       Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.

 

-       Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.

 

 gibi beklenilen değişikliklerin yer aldığını görüyoruz.

 

Ar-Ge Reform paketi, Patent Kanunu ,  Marka Kanunu,  Tasarım Kanunu ile beraber  yürürlüğe girmesiyle beraber Patent Borsası bir bütünlük içerisinde  ekonomimize büyük katkılar sunacaktır.

 

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

www.kumelendik.com