kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Ticarileştirme

Günümüz ticaret hayatında rekabet şartları hızla değişmekte ve ağırlaşmaktadır. Bu zorlu rekabet şartlarında rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için işletmelerin kullandıkları araçların başında inovasyon olgusu gelmektedir. İşletmeler ; ürünlerini ,  üretim süreçlerini , organizasyon yapılarını ,  mal veya hizmet sunumlarını devamlı değiştirerek , geliştirerek ve yenileştirerek piyasada Pazar paylarını artırma gayreti içindedirler. Hiç şüphesiz ki “inovasyon” kavramı ; işletmelerin büyüme süreçlerinde temel anahtar işlevini oluşturmaktadır. Oluşturulan inovasyonlar sayesinde işletmeler ; yeni pazarlara ulaşırken karlılık oranlarını da artırabilmekte ve rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedirler.  Hiç şüphe yok ki; bu kazanımlar Fikri Mülkiyet Haklarının sağlıklı bir sistemde korunabildiği ülkelerde  sağlanabilmektedir.

inovasyonlardan beslenen Fikri Mülkiyet olgusu son yıllarda işletmelerin büyümesi , gelişmesi ve rekabet edebilmelerinde belirleyici bir rol üstlenmiştir. Bilişim sektöründe hızlı büyüme ve tüm dünyada iletişim imkanlarının çok düşük maliyetlerle yapılabilmesi Fikri Mülkiyet korumasının uluslararası yapılması gerekliliğini de ortaya koymuştur.  Dünyanın her hangi bir yerinde üretilmiş yeni bir değer dünyanın başka bir yerinde rahatlıkla taklit edilebilmektedir. Bu nedenle inovasyonlar için en önemli konu bulunan yeniliklere ulusal ve uluslararası koruma sağlanması ve  ticari bir değer karşılığında üçüncü kişilerle paylaşılmasının hukuki zeminine sahip olunabilmesidir.

Bilindiği üzere inovasyon bir buluş değildir. İnovasyonlar buluşlardan veya Ar-Ge çıktılarından yararlanabilirler ancak  henüz yapılmamış, bilinmeyen ve ekonomik getiri sağlanabilen yeniliklerdir. İnovasyonlardan ayrı Patent , Endüsteriyel Tasarım, Marka, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topagrafyaları  , İlim ve Edebiyat Eseri, Musiki Eseri ,  Güzel Sanat Eserleri , Sinema Eserleri , İşleme ve Derleme eserleri Fikri Mülkiyet korumasından yararlanacak olan yenilikler sunmaktadır.   Bu yenilikler hukuki koruma sağlanmak suretiyle bir değer ifade ederler.

Ticarileştirme olgusu bu çerçevede işletmelerin büyümelerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. İşletmeler ne kadar güçlü Fikri Mülkiyet koruması ve yönetimi yaparlarsa ; hayata geçirdikleri yeniliklerden yararlanma ve bu yeniliklerden ticari getiri sağlama imkanları o kadar fazla olmaktadır. Dolayısıyla henüz fikir aşamasından başlayarak üçüncü bir kişiye devredilen veya kiralanan veya satılmak suretiyle ticarete konu edilerek katma değer sağlanan fikri mülkiyet haklarının ticarileştirme süreçleri, önemsenmesi gereken bir konudur.  

Ticarileştirme süreci genel olarak ;

-          Fikir Aşaması

-          Ticarete konu edilecek Fikri Mülkiyetin elde edilmesi

-          Ticari değerin tespiti

-          Saha / Pazar  Araştırması

-          Sözleşme şartlarının belirlenmesi

-          Ticari faaliyetin başlaması

aşamalarından oluşmaktadır.

 

 

Ticarileştirme faaliyetlerinde belirleyici olan ve başarı oranını artıracak olan etmenler söz konusudur ;

-          Ticarileştirme faaliyete konu edilen Fikri Mülkiyet ürünün türü

-          Fikri Mülkiyet Ürününün üçüncü kişiler nezdinde oluşturulmuş olan intibası

-          Ürünün tanınırlığı

-          Fikri Mülkiyet sağlanırken ve akabinde rakipleri  karşısında nasıl korunduğu?

-          İşletme , işletmenin hedefleri ve Fikri Mülkiyet arasındaki illiyet bağı

-          Hedef pazarların ekonomik gücü

-          Fikri Mülkiyet ürünün etkili olduğu coğrafi saha

Ticarileştirme faaliyetinin temel belirleyici unsurlarıdır.  Ticarileştirme Faaliyetleri ; işletmelerin büyümeleri  ve rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamalarının yanında ülkelerin milli ekonomilerine katkı sağlayan, katma değer ve döviz kazandırıcı faaliyetlerdir. Girişimcilik, Ar-Ge , Ur-Ge faaliyetleriyle bütünlük oluşturmaktadır. Bu yönleriyle devletler ticarileştirme faaliyetlerini desteklemekte ve teşvik edici tedbirler uygulamaktadırlar. Ülkemizde de Ticarileştirme Faaliyetleri Girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle beraber olarak desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

Ülkemizde Ticarileştirme Faaliyetleri ;

-          Üniversite Odaklı Destekler

-          Üniversite – Sanayi İşbirliği Destekleri ve

-          Kobi Destekleri

Çerçevesinde desteklenmektedir. Teşvik ve Destek veren kamu kurumlarımız:

-          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

-          Ekonomi Bakanlığı

-          Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

-          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

-          Kalkınma Bakanlığı

-          Maliye Bakanlığı

-          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-          Hazine Müsteşarlığı

-          Kosgeb

-          TPE

-          TTGV

-          Tübitak

Kümelendik Platformu Ticarileştirme Faaliyetlerinde iki ayrı misyon üstlenmiştir.                  

Kümelendik Platformu ;

1-      Ticarileştirme konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir

2-      Uygun gördüğü projelerin ticarileştirilmesini bilfiil üstlenmekte, girişimcilere destek vererek proje ortaklığı imkanı sunmaktadır.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

Ticarileştirme Koordinatörü

info@kumelendik.com