kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Ticarileştirme

Ülkemizde son yıllarda İnovasyon oluşturulması, yenilik yapılması , yeni ürün geliştirilmesi faaliyetlerinin yaygınlaşması ve derinlik kazanması memnuniyet vericidir.  Temel Araştırma (*) aşamasından başlayarak  yeni ürünün  piyasaya arz edilene kadar  olan süreçte teknolojik yeniliklerin TİCARİLEŞTİRME boyutu önem arz etmektedir.

(*)Temel Araştırma: Bir konu alanını anlamak üzere, uygulamayla doğrudan ilişkili olmayan bilgi edinme.

Ar-Ge faaliyetlerinde oluşturulan yenilikler; TİCARİLEŞTİRME faaliyetleriyle katma değer oluşturacaktır. TİCARİLEŞTİRME olgusu aynı zamanda rekabet edilebilirlik açısından avantaj sağlayan önemli bir adımdır.   

TİCARİLEŞTİRME sürecinin başarıyla işletilebilmesi için atılması gereken önemli adımlar ;

-          Teknolojik ürün sayısının artırılması

-          Yüksek katma değer oluşturan sektörlerde Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılması

-          Katma Değeri yüksek ürünlerde Marka sayısının artırılmasıdır. 

TİCARİLEŞTİRME sürecinde bu adımların atılması ise ;

-          Nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi ve özel sektörde istihdamının artırılması

-          Araştırma merkezi, kuluçka, hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılması

-          Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) sektör odaklı hale getirilmesi

-          Yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi 

faaliyetlerinin sağlanması gereklidir.

Günümüz rekabet koşullarında ; işletmelerin  pazarda iddialarını sürdürerek yer almaları ilerisi için de   var olmalarının temel  gerekliliği olmuştur. İnovasyon oluşturma ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri ; henüz fikir aşamasından TİCARİLEŞTİRME   aşamasına kadar her adımda çalışanların ve Endüstri Partnerlerinin katkı verdiği bir süreçtir.  Günümüzde teknoloji  kullanımının tabana yayılması ve müşteri zevk ve tercihlerindeki hızlı değişim; şirketleri yeni ürünler geliştirilmesine mecbur bırakmaktadır.  Ticaretin ve Rekabetin yeni dinamiği ; geliştirilen/yenilenen ürünler ve bu gelişimin/yenilenmenin TİCARİLEŞTİRME  çerçevesinin ne olduğudur ? 

Şirketler açısından TİCARİLEŞTİRMENİN temel bileşenleri ;

-          Rekabet Avantajı elde etmek için ürün geliştirme/yenileme hedeflerinin belirlenmesi

-          Fikri Düşünce & Fikir oluşturma

-          Fikirlerin Olgunlaştırılması : Fikrin, Fayda oluşturma kabiliyetinin ölçülmesi/ değerlendirilmesi

-          İmalat/Üretim ve Pazarlama Analizi

-          Prototip Ürün

-          Müşteri Tepkileri

-          Reklam & tanıtım Faaliyetleri

-          Pazarlama Faaliyetleri

olmaktadır.

TİCARİLEŞTİRME olgusu Fikri Mülkiyet Hakları ve Sınai Mülkiyet Hakları temelinde hayata geçirilebilir.

Şimdiye kadar görülen başarılı TİCARİLEŞTİRME girişimlerine örnek olarak franchising sözleşmeler ve Patent Lisanslamaları gösterilebilir.

TİCARİLEŞTİRME faaliyetleri

-          Devir / Satış

-          Lisanslama

-          Franchising

-          Özel Sözleşmeler ile bilgi transferi / malzeme transferi 

-          Sermaye katılımı  ( Contractual Joint Venture  & Equity Joint Venture )

-          Üniversitelerde oluşturulan bilginin sanayiye ve ticaret hayatına kazandırılması

şekillerinde hayata geçirilebilir. 

KÜMELENDİK PLATFORMU olarak TİCARİLEŞTİRME olgusunu yakın zamana kadar girişimcilik faaliyeti olarak gözlemledik. Günümüz ticaret hayatında ise TİCARİLEŞTİRME olgusunun faaliyet konusuna dönmüş olmasını ; TİCARİLEŞTİRME olgusunun ana başlık olarak seçilip emek verilmesini büyük bir memnuniyetle gözlemlemekteyiz. 

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

info@kumelendik.com