kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Tarım & Kümelenme & Intellectual Property

“Ya ümitsizsiniz ya ümit siz'siniz... Ya çaresizsiniz ya çare siz'siniz...”
Behçet Necatigil

Ülkemiz açısından hayati öneme haiz Tarım Sektörümüzün büyük sıkıntılar içinde olduğu kısa zamanda büyük atılımlar yapılması gerektiği herkesin malumudur.Son derece zengin tabiat kaynakları,cömert topraklar,genç ve dinamik nüfus yapısı ve ülke insanımızın çalışkanlığı ile birinci derecede lokomotif sektör olma potansiyeli taşıyan tarım sektörümüzün mevcut durumu kabul edilebilir değildir.Ülkemizin geleceği adına en fazla önemsenmesi gereken sektörümüz tarım sektörüdür. Büyük Türkiye idealinde tarımsal sanayide atılacak adımlar önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Tarım sektörümüzün dünya pazarlarında iddialı bir konuma gelebilmesi adına büyük avantajlarının olması yanında;üretimin doğa koşullarına bağlı olmasından kaynaklanan sıkıntılar,tarım üreticilerimizin konumundaki dağınıklık,işletmelerin çok küçük oluşu,verimliliğin düşük oluşu,ürün muhafazası ve pazarlama olanaklarındaki zorluk gibi nedenlerle, sektör büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar.
Devletimizin uygulamış olduğu

TARIM DESTEKLERİ
IPARD & HİBE PROGRAMLARI
KIRSAL KALKINMA
TKDK TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU aracılığıyla yapılan çalışmalar bu sıkıntıların aşılması yönünde büyük yararlar sağlamaktadır.

Mevcut sıkıntıların aşılabilmesi adına diğer bir çok konuda olduğu gibi “KÜMELENME” ihtiyacı tarım sektörümüzde ayrı bir önem arz etmektedir. Tarım sektörümüzde
arazi bütünleştirmesi,
sermaye bütünleştirmesi ve
ürün bütünleştirmesine
şiddetle ihtiyaç vardır. Tarım işletmelerimizin; optimal büyüklükte organizasyonlar kurarak küreselleşmenin ve bölgesel entegrasyonların getirdiği ağır şartlar karşısında varlıklarını devam ettirebilmeleri,arzu edilen düzeyde ve kalitede üretim/ ihracat yapabilmeleri için “KÜMELENME” olmazsa olmaz şarttır.

Bugüne kadar tarımda bütünleşmenin sağlanamamış olması ; sermayenin vücut bulamamış olması ve ticari kültürün oluşmamış olması ve bunun sonucunda “MARKA”, “PATENT”, “FAYDALI MODEL”, “COĞRAFİ İŞARET”, gibi “INTELLECTUAL PROPERTY”/ “FİKRİ MÜLKİYET” kanallarının işletilememesi kanaatimizce tarımda yaşanan tüm sıkıntıların temelini oluşturmaktadır.

Ülkemiz tarımı işletme büyüklükleri bakımından değerlendirildiğinde küçük işletmelerin %95’ler gibi büyük oranda olduğu ve bu yapısıyla tarımın varlığını sürdüremeyeceği gerçeğini görüyoruz. Küresel ve bölgesel entegrasyonun üretim ve ticaret hayatına getirmiş olduğu yeni kurallardan dolayı “MARKA TESCİL” “PATENT TESCİL” “COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ” “BAŞARILI TEKNOLOJİ YAZILIMLARI” Tarım sektörünün atılım yapmasında en önemli unsurlardır.

Tarımsal ürünlerin birbirinin aynı gibi görünmesi veya birbirine çok benzerlik göstermesi MARKA TESCİLİNE gerek olmadığı gibi bir kanaat uyandırıştır. Oysa
Tarımsal ürünlerin üretilmesindeki farklılıklar ve tarım girdilerindeki farklılıklar ;
Tarım ürünleri için MARKA TESCİL Tarım sektörü için MARKALAŞMA olgularını mecbur kılıyor.

Diğer taraftan dünya nüfusunun hızla artması geleneksel tarım üretiminin nüfusa yetmemesi sonucunu ve tarımda YENİ TEKNİKLERİN uygulanması ihtiyacını doğurmuştur. Tarımsal üretimde yeni tekniklerin bulunması BULUŞ SAHİBİ için PATENT TESCİLİ ile buluşunu sadece kendisinin kullanması hakkını vermektedir. PATENT ; Tarım Sektörü dahil olmak üzere sanayiye uygulanabilir yeniliklere alınabilmesi hasebiyle tarım sektörünün içinde değerlendirilen bir FİKRİ MÜLKİYET
INTELLECTUAL PROPERTY aracıdır.

COĞRAFİ İŞARET konusu ise ülkemiz açısından fevkalade büyük bir potansiyel olduğu halde yeteri kadar değerlendirilememiştir. Her bir bölgemizde Coğrafi İşaret Tesciline konu olabilecek ürünler mevcuttur. Bu ürünlerin COĞRAFİ İŞARET ile INTELLECTUAL PROPERTY / FİKRİ MÜLKİYET olarak kayıt altına alınması küresel ekonomide tarımsal işletmelerimizin uluslararası işletmelerle işbirliği yapabilmelerine de olanak sağlayacaktır.

Fikri olan ve sermaye koyabilecek girişimciler ile tarımsal üretim potansiyeli olan işletmelerimiz INTELLECTUAL PROPERTY TİCARİLEŞTİRİLMESİ &
FİKRİ MÜLKİYETİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ ( IP TİCARİLEŞTİRİLMESİ ) çerçevesinde işbirliği yapabilirler. Bu iş birlikteliği KÜMELENME MODELİ olarak
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE taraf olunması ve VOB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI bünyesinde işlem yapabilmeleri başarısını oluşturabilir.

Henüz fikir aşamasından başlayarak tarımsal üretim MARKA TESCİL, PATENT TESCİL, COĞRAFİ İŞARET gibi INTELLECTUAL PROPERTY / FİKRİ MÜLKİYET ARAÇLARI ve IP TİCARİLEŞTİRİLMESİ marifetiyle büyük başarılara imza atabilir.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili