kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Tescil Ve Ticarileştirme

 Sınai mülkiyet haklarından bir tanesinin

-          

-          Kiralama,

-          satış

-          devir ,

-          lisanslama,

-          sermaye katılımı  vb yöntemlerle ticarete konu edilmesi ticarileştirme olarak tanımlanabilir.

Ticarileştirilebilecek ürünler Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Entegre Devre Topografyası vb. olabilir. Ticarileştirme sürecinde

-          Ticarileştirilecek ürünün türü

-          Ticarileştirilecek ürünün üçüncü kişiler nezdinde tanınırlığı

-          Mülkiyet edinilirken ve sonrasında benzerleri karşısında ne oranda korunduğu

-          İşletme hedefleri ve ticarileştirilecek ürün arasındaki illiyet bağı

-          Hedef pazarların ekonomik gücü

-          Ticarileştirilecek ürünün etkili olduğu coğrafi alan

ve benzer unsurlar önem taşımaktadır.

Ticarileştirme sürecinde en önemli unsur muhakkak satışa, devre, lisanslamaya konu olabilecek bir mülkiyetin tesis edilmesidir. Bu mülkiyet tescil müessesi ile sağlanmaktadır. Türk Patent Enstitüsünde yapılacak ulusal tescil ile mülkiyet tesis edilmiş olacaktır.

Ticarileştirme konseptinde patentlerin ve markaların ticarileştirme işlemlerine daha çok konu edildiğini görmekteyiz.  Müşteri algısı açısından marka imajının patente göre daha geniş kitlelere ulaşma imkanından dolayı marka tescil ve ticarileştirme konusu daha geniş bir kitle tarafından işlenmektedir.  Piyasada imaj oluşturmuş markalar Franchising , devir, satış ve sermaye katılımı ile hızlı bir şekilde ticarileştirilebilmektedir.