kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Tescil Ve Ticarileştirme

 Ar-Ge faaliyetlerinde, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan  sürecinin  ticarileştirilmesi ihtiyacı vardır.  Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ticarileştirilmesi yoluyla uluslararası düzeyde rekabetçi, yeni ara veya nihai teknolojik ürünler ile markalar oluşturulması kritik önem arz etmektedir. Onuncu Kalkınma Planı içerisinde yer alan Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı  ile , ülke açısından önem taşıyan sektörlerde, uluslararası  rekabetçi  teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikli sektörler

-       enerji,

-       sağlık,

-       havacılık ve uzay,

-       otomotiv,

-       raylı sistemler

-       bilişim ile savunma

olup, program çerçevesinde bu sektörlerde son ürün ve faydanın ortaya çıkmasını sağlayacak alt programlar oluşturulacaktır.

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programının hedefi ;

-          Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün ve marka sayısının artırılması

-          İmalat sanayii üretim ve ihracatında öncelikli sektörlerin payının artırılması

-          Nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi ve özel sektörde istihdamının artırılması

-          Araştırma merkezi, kuluçka, hızlandırıcı, teknoloji ve yenilik merkezlerinin artırılması

-          Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) sektör odaklı hale getirilmesi

-          Yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi

-          Teknoloji transfer ara yüzlerinin artırılmasıdır.

Bu amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesinde en önemli kurgu muhakkak ki marka tescil dir. Yapılan yenilikler patent, entegre devre topografyası gibi haklarla koruma altına alınırken yapılan yeniliğin, Ar-Ge çıktılarının ürün veya hizmet kimliği marka tescil ile adlandırılacaktır. Üçüncü kişiler nezdinde tüm bu faaliyetler marka tescil ile duyulacak ve itibar görecektir.

Ticarileştirme ve marka tescil birbirini tamamlayan en önemli bileşenlerdir.