kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Tescil & Patent Tescil

Konuşma dilinde yaygın olmasa da marka için patent tabirinin kullanıldığına şahit olmaktayız.

İkisi de sınai mülkiyet hakkı olsa da marka tescil ve patent tescilini ayrı ayrı tanımlamakta fayda var.

Marka , bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisarî hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir. Marka edinimi MARKA TESCİL  ile yapılmaktadır. Marka Tescil konusunda ülkemizde yetkili olan tek kurum Türk Patent Enstitüsü’dür

Patent ise;

Sanayiye uygulanabilir bir buluşu mülkiyete çeviren süreç  “Patent Tescili”   belge  ise “Patent” olarak isimlendirilmektedir. Buluş ise;

-          Bulmak eylemi ya da biçimi; ilk kez yeni bir şey yaratma, veya

-          Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da geliştirme olarak tanımlanmaktadır.  

 

Sanayileşmenin gelişmesi  ve yaygınlaşmasından sonra   buluşların korunması ihtiyacı ortaya çıktı. İletişim kanallarının açılması, bilişim teknolojileri  sayesinde bilgi akışının hızlanması Patent konusuna ayrı bir önem verilmesi gerekliliğini ortaya koydu.

Patent, iktisadi bir değer , bir mülkiyettir.   Patent Ticarileştirilebilir ; Kiralanabilir, Sermaye katılım payı olarak değerlendirilebilir, Satılabilir, İpotek Edilebilir ve Miras olarak kalabilir. Patent sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir. Dilediği kimselere buluşunu kullandırabilir, lisanslama yolu ile üçüncü kişilerin kullanımına izin verebilir.  Patentin iktisadi bir değer olarak ticarileştirilebilmesi için ; mülkiyeti kazandıracak olan Patent Tescilinin yapılması gerekmektedir.