kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Koruma Markaları

Daha önce yürürlükte bulunan 551 Sayılı Markalar Kanunu temelinde koruma sağlanan kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan markalar ; kurumların özelleştirilmesi sürecinden sonra  haksız rekabete yol açmayacak derecede   556 Sayılı KHK’nın zemininde değerlendirilmektedir. Bu çerçevede bu tür korumaların, koruma sahipleri açısından hak kaybına neden olmayacak şekilde, belirli bir süre verilerek marka tescil müracaatında bulunulmasına imkan tanınması ve süre sonunda koruma kapsamından çıkartılması söz konusudur.  Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığında başvuru aşamasında olan ve bundan sonra yapılacak koruma başvurularında ise koruma  556 sayılı KHK madde ;

-           7/1(g) kapsamında: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hükümranlığı ile ilgili işaretlere ve Devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalara sağlanacaktır.

-          7/1(h-k) bentleri kapsamında: Devlete, mahalli idarelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait iktisadi nitelik arz etmeyen işaret ve adlandırmalara; ticaret ve hizmet markası olarak tescil edilemeyecek nitelikteki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışır durumda bulunan derneklere ait işaret ve adlandırmalara; kamu yararı açısından korunması gereken diğer işaretlere (siyasi parti amblemleri gibi) sağlanacaktır.

-           Ayrıca gerek 7/1 (g), gerekse 7/1 (h) ve (k) kapsamında koruma altına alınan işaret ve adlandırmalar; Paris Sözleşmesinin Mükerrer 6 ncı Maddesi ve 556 Sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sadece durumun gerektirdiği ölçüde ve sadece karışma ihtimali doğuran ibareler ve mal veya hizmetlerle sınırlı olmak kaydı ile korunacaktır.

-          Koruma altına alınan işaret ve adlandırmalar ilgili kişiye sadece bir yazı ile bildirilecek olup, 556 Sayılı KHK hükümlerinde yer almaması nedeniyle herhangi bir Koruma Belgesi verilmeyecektir.

-          Belli bir ürünün veya hizmetin üretimi ve satışı amacıyla kurulmuş iktisadi nitelikli kamu kuruluşlarına ait işaret ve adlandırmalara; spor klüplerine ve kamu yararına çalışır niteliği olmayan dernek ve vakıflara ait işaret ve adlandırmalara; sadece belli bir dönemle sınırlı olmak üzere devlet veya yukarıda sayılan kuruluşlar tarafından düzenlenen fuar, sergi vb. organizasyonlara ait işaret ve adlandırmalara; yürütmekte olduğu faaliyet veya niteliği itibariyle marka olarak tescil edilebilecek olan kamu kurumlarına ait işaret ve adlandırmalara ise 556 Sayılı KHK’nın 7/1 (g) veya (h) ve (k) bentleri çerçevesinde koruma sağlanmayacaktır.