kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Girişimcilik Ve Ticarileştirme

 

Girişimcilik olgusu genel olarak girişimcilerin ticari bir faaliyette bulunmak amacı ile işletme kuruluşundan başlayan tüm faaliyetleri ifade etmektedir. Bu tanım ve algı gerçekte girişimcilik olgusunu  tan manasıyla açıklamaya yetmemektedir. Girişimcilik ; ticari faaliyetlerin her aşamasında kendini gösteren ve rekabet edebilirlik açısından kullanılan temel araçlardan bir tanesidir. Üretim işletmelerinin, ticari işletmelerin ve hizmet üreticilerinin mal/hizmet üretmek , mal ve hizmet pazarlaması yapmak ve gerek üretim miktarını gerekse pazar paylarını artırmak suretiyle rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik işletmelerin sosyal, ekonomik, hukuki faaliyetlerinin tümü girişimcilik olarak tanımlanabilir.  Yeni bir işletmenin kurulması, yeni fırsatların görülmesi ve değerlendirilmesi, yenilikçilik faaliyetleri, yeni pazarların bulunması vb tüm faaliyetler girişimcilik olgusu içinde değerlendirilmektedir.

            Girişim olgusu bir fiili, bir faaliyeti tanımlarken girişimci ise gerçek kişidir ve girişimciler iş hayatında, sosyal hayatta toplumsal değişimi sağlama kudretine sahip kişiler olarak bilinmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin oluşmasında ve tüm dünyaya hakim olan ekonomik düzenin oluşmasında girişimciliğin ve girişimcilerin belirleyici fonksiyonu büyük olmuştur. Çok açıktır ki; girişimciliğin temel bileşenleri yenilik ve dinamik yapısıdır.

            Ticari işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlama gayretleri içerisinde bir fırsatın görülmesi, algılanması ve layığı ile değerlendirilmesi başarılı bir girişimcilik faaliyetidir. Diğer taraftan ticari bir işletmenin inovasyon oluşturması marifetiyle kar etmesi, karlılık oranını yükseltmesi de başarılı girişimcilik faaliyetidir.  Muhakkak ki ; asıl olan girişimcilik faaliyetlerinin devamlılığıdır.

            Girişimciliğin temel bileşeni olan yenilik faaliyetleri sonucu ortay çıkan ürünlerin ticari faaliyetlere konu edilmesi yani Ticarileştirme faaliyeti ile girişimcilik olgusu bütünlük arz etmektedir. Markalar, Endüstriyel Tasarımlar, Patentler vb yeniliklerin mülkiyetini tesis eden ve hukuki koruma sağlanan yenilikler girişimciliğinde temel bileşenleri arasındadır. Gerek yeni bir ticari işletme kurulma aşamasında gerekse var olan ticari işletmelerin büyüme sürecinde oluşturulan yeniliklerin devir, satış, kiralama, sermaye payı olarak konulması vb. araçlarla ticarileştirme faaliyetleri ile girişimcilik faaliyetlerine destek olunması sonucu işletmeler Pazar paylarını artırabilir, karlılıklarını artırabilir ve neticede rekabet şartları içerisinde rakipleri karşısında büyük avantajlar sağlayabilirler.