kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

GARANTİ MARKALARI

Garanti markası ; marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

 

Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Ticaret hayatında karşılaştığımız belirli standartları sağladığını gösteren belgelendirme markaları , sertifika markaları garanti markalarına örnek olarak gösterilebilir.

Geçmişte markalar işletmelerin bünyesinde işletmenin mal ve hizmetlerindeki farklılıklarını ifade eden işaretler olarak değerlendirilirken; bu gün markalar,piyasada büyük değerler  biçilebilen  maddi değeri yüksek iktisadi  kıymetler  olarak görünmektedir. Ülkemizde de önem atfedilen  Ticarileştirme sürecinde ; ticarileştirilme potansiyeli yüksek değerlerin başında Garanti Markaları gelmektedir.

Garanti Markası belirli bir sektördeki işletmelerin ortak özelliklerini belirleyerek garanti simgesi olarak kullanılır. Denetim işareti, sertifikasyon, belgeleme, kalite markası sertifika veya belgelendirme markası olarak da adlandırılır. Ticaret markaları  garanti markasından farklı olarak işletmenin mal ve hizmetlerindeki  kaynağı, imalat/üretim yöntemleri, ve benzer bilgileri içermez, müşterilerin tercihleri kendilerine kalmıştır. Kamu idaresinin imalat süreçlerinde denetim görevini tam yapamaması veya  benzer sebeplerle tüketici nezdinde markaların güven sorununun ortaya çıktığı / çıkabileceği söz konusudur.   Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması ve ek anlaşmalar çerçevesinde dünyada malların serbest dolaşımı süreci  markaların tüketiciler nezdindeki güven olgusunun önemini artırmıştır.  Ticaret ve Hizmet markalarında mal ve  hizmetlerin menşei, üretim prosesleri, nitelikleri ve benzer tüketicilerin öğrenmek istediği bilgilerin bulunmaması  hukuksal anlamda Garanti Markalarının doğmasına sebep olmuştur. Bu boşluğu Garanti Markalarının doldurabileceği düşünülmektedir.

Gıda sektörü gibi insan hayatını yakından etkileyen sektörler başta olmak üzere Ticaret ve Hizmet markalarını destekleyicisi konumda olan Garanti Markalarının yaygınlaşacağı ve bu yönde büyük bir ihtiyacın olduğu çok açıktır.

Mer’i mevzuatımızda 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi

-           Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

tanımlamasını içermektedir.

Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zorunludur. Garanti markası teknik yönetmeliği; markada garanti edilen mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kontrol edilme şekillerini ve gerektiğinde uygulanacak cezaları içermek zorundadır. Garanti markası ve diğer markaların değerlendirilme aşamasındaki farklar garanti markasının özel bir amacı olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü garanti markası, üretim metodu, coğrafi kaynak ve belirli koşulların sağlandığına dair bir garanti sunmaktadır. İçerisinde baskın unsur olarak coğrafi kaynak ya da üretim metodu belirten bir ibarenin kullanıldığı bir markanın tescil edilmesi de mümkündür.

Garanti markası, tüketici nezdinde garanti olarak algılandığından, teknik yönetmeliğinde belirtilen kalite standartları, tarafsız kişiler ve/veya kamu otoriteleri tarafından sağlanmadığı durumda tüketiciler açısından yanıltıcı olabilmektedir.

Teknik yönetmelik, markanın içeriğine veya verdiği mesaja aykırı şartlar içeriyorsa, bu durumda da, başvuru yanıltıcı olacaktır. Örneğin; “%100 saf doğal yün” ibareli garanti markasının teknik yönetmeliğinde, sadece %90 saf doğal yünün kaliteyi sağlayacağı belirtiliyorsa, markanın vaat ettiği %100 oranıyla uyumsuzluk olacaktır.  Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “ölçme ve değerlendirme” disiplini Garanti Markalarının başarısı konusunda birinci derecede önem arz etmektedir.

Başarılı prosesler ve başarılı ölçme değerlendirme faaliyetleri neticesinde oluşturulacak Garanti Markaları ; tüketicilere verilecek güven duygusu başta olmak üzere bir çok boşluğu dolduracak ve sahibine büyük rekabet avantajları sunabilecektir.

  

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili