kumelendik telefon

Sosyal Medya

Marka Tescil

Marka Tescil

Marka Tescil , markanızın mülkiyetinin size ait olduğunu belgelendiren süreçtir. Marka Tescil konusunda ülkemizde yetkili kurum Türk Patent Enstitüsüdür.
Marka; ilgili kararnamede de anlam bulduğu üzere " bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların bic¸imi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir. "Marka Tescil" olgusu da ayırt ediciliğin ilgili kişi veya kurum adına tescil edilmesidir.

Ülkemizde MARKA TESCİL

1- Ulusal Marka Tescil
2- Uluslararası Marka Tescil
olarak yapılabilmektedir.
Uluslararası Marka Tescil
-          Karşılıklılık ilkesi temelinde yurt dışında ulusal Marka Tescil
-          Topluluk Markası ( AB ) olarak Marka Tescil
-          Madrid Sistemine göre Uluslararası Marka Tescil
olarak yapılabilmektedir.
Neden Marka Tescil ?
-          Ticari değer olması
-          Ürün  kimliğiniz olması 
-          Hizmet kimliğiniz olması  
-          Kalitenizin göstergesi olması 
-          Algı  ve yargı yönetimine hitap etmeniz için 
-          Tüketici zevk ve tercihlerine cevap vermeniz için 
-          Rekabet gücünüzü   arttırarak devam ettirmeniz için 
-          Büyük  emeklerin ve  heyecanların  fotoğrafı olduğu için 
-          Bedelini sizin ödediğiniz hikayenizin büyük resmi olduğu için MARKA TESCİL……
Bugün gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde "kalite" olgusunun vazgeçilemez bir konuma gelmesi,  ürünün ve ambalajın asgari yeterliliğe sahip olduğunun is¸aretlenmesi mecburiyetini doğurmaktadır. Dolayısıyla marka olus¸turma konusunda çıkıs¸ noktası kalite ve kalitenin belgelendirmesi olmalıdır. Bu noktada markanın, üretim ve pazarlama sürecinin bir unsuru olarak en fazla katma değer oluşturan, sahibine maliyet avantajı ile kapatılması mümkün olmayan bir rekabet marjı oluşturan bir olgu olması sebebiyle; bir ticari değer olduğu ve mutlaka markanın üzerindeki mülkiyetin tescili anlamına gelen "marka tescili" ile belgelenmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz.

Her markanın tüketici/alıcı açısından bir kalite anlayışını /seviyesini, malın fiziki özellikleri ve üretim sürecine ilişkin standartlaşmayı içerdiğinin önemle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönleriyle marka is¸letmelerimizin kurumsallaşma ve büyüme aşamalarına büyük katkılar sağlamaktadır.
 

MARKA TESCİL VE  BASİT VE SIRADAN MEKAN GÖSTERİMLERİ

Malların ve hizmetlerin sunulduğu, ilgili sektör açısından genel ve yaygın kullanımı haiz, basit ve sıradan mekan gösterimlerinin (Örneğin; Herhangi bir ayırt edici amblem, logo vb. bir işaret içermeyen sıradan bir benzin istasyonu gösterimi) tek başına ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir.

MARKA TESCİL VE  BASİT GEOMETRİK ŞEKİLLER VE SEMBOLLER

 

Dikdörtgen, daire, beşgen gibi basit geometrik şekiller ayırt edici nitelikte değildir. Benzer şekilde toplumun farklı kesimleri tarafından yaygın olarak kullanılan “@” gibi semboller ile “$, €, £” gibi para birimi sembollerini münhasıran içeren başvurular, her olayın somut koşulları saklı kalmak kaydıyla, ayırt edici nitelikten yoksundur.

MARKA TESCİL VE HARF-SAYI KOMBİNASYONLARINDAN OLUŞAN MARKALAR

Harf-Sayı Kombinasyonlarından oluşan Marka Başvuruları Harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan işaretlerin, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı bir nitelikte olmadığı sürece, kural olarak ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Örneğin; “Y2”, “T1”, “2e” “KL5” gibi harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan işaretler ayırt edicili niteliğe sahiptir. Bununla birlikte, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan harfler, rakamlar ya da bunların kombinasyonlarının, aynı zamanda ayırt edici niteliği haiz olmadığı kabul edilir.

MARKA TESCİL VE HARFLER & SAYILAR

Harfler ve Sayılar Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. Bununla birlikte, stilize edilmemiş, özel biçim verilmemiş ve özgün bir niteliği bulunmayan standart karakterlerle yazılmış tek harfler ve tek basamaklı sayıların, başvurunun özel koşulları saklı kalmak kaydıyla, ayırt edici nitelikte olmadığı kabul edilir. Harfler veya sayılar tertip tarzı itibariyle, ne kadar özgün ve alışılmadık ise ayırt edici niteliği o kadar güçlüdür. Dolayısıyla, bir harf veya sayı ticari hayatta yaygın bir şekilde kullanılan işaretlere ne kadar çok benzerse ayırt edicilik gücü de o kadar azdır.

MARKA TESCİL VE İKİ VEYA DAHA FAZLA RAKAMDAN/HARFTEN OLUŞAN MARKALAR

İki veya Daha Fazla Rakamdan/Harften Oluşan Marka Başvuruları İki veya daha fazla basamaklı sayılar ile iki veya daha fazla harften oluşan kelimelerin, kural olarak, ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Tescili talep edilen mal ya da hizmetle bağlantısı olabilecek herhangi bir şehri veya ülkeyi çağrıştıran harf ya da rakamlar da ayırt edicilikten yoksun ya da tanımlayıcı nitelikte olabilir.

MARKA TESCİL VE KOKU & TAT MARKALARI

 

Koku ve Tat Markaları Enstitü tarafından koku ve tatların çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme şartını (grafik gösterim) yerine getiremediği kabul edilmektedir.

MARKA TESCİL VE SLOGANLAR

 Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir niteliktedir. Bir sloganın marka örneğinde belirgin ve kendi başına ayırt edici başka bir unsurla birlikte yer alması halinde, “slogan + marka” kombinasyonu bütün halde ayırt edici kabul edilir.

MARKA TESCİL VE  ŞEKİLLER

 Tescili talep edilen mal ve hizmetlerle herhangi bir ilişkisi bulunmayan, bu mal ve hizmetler için doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmayan şekiller kural olarak ayırt edici niteliktedir.

MARKA TESCİL VE İKİ VEYA DAHA FAZLA RAKAMDAN/HARFTEN OLUŞAN MARKALAR

 

İki veya Daha Fazla Rakamdan/Harften Oluşan Marka Başvuruları İki veya daha fazla basamaklı sayılar ile iki veya daha fazla harften oluşan kelimelerin, kural olarak, ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Tescili talep edilen mal ya da hizmetle bağlantısı olabilecek herhangi bir şehri veya ülkeyi çağrıştıran harf ya da rakamlar da ayırt edicilikten yoksun ya da tanımlayıcı nitelikte olabilir.

MARKA TESCİL VE  ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER

 556 Sayılı KHK’nın 7/1(a) maddesi ve buna bağlı olarak 5 inci maddesinde belirtilen koşulları sağlaması şartıyla üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilecek işaretlerdendir. Bu çerçevede, i) Çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen (grafik gösterim); ve ii) Ayırt edici niteliği haiz bulunan; üç boyutlu şekiller marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.